කාලයත් වෙහෙසත් අඩුකරන මයික්‍රෝවේව්

වර්තමානය වනවිට බොහෝ දෑ Micro තත්ත්වයට පත්ව ඇත. අප භාවිතාකරන බොහෝ උපකරණ ඒ සඳහා උදාහරණ සපයනු ඇත. අපේ ගෙදර භාවිත වූ අවන් එකත් එසේ. Micro තත්තත්වයට පත් වූ උපකරණයකි. ඒ නිසා දැන් එය මයික්‍රෝවේව් වී ඇත. නමුත් මෙමඟින් කරගත හැකි කාර්යයන් පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් සෑමදෙනාටම ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත.

මයික්‍රොවේව් අවන් එක ඉටුකර දෙන ඔබේ කාර්යයන්

වතුර රත්කර ගැනීම – Boiling Water

බිත්තර තම්බා ගැනීම – Boiling Eggs

බිත්තර පෝච් කරගැනීම – Poaching Eggs

බත් උයාගැනීම – Cooking Rice

ධාන්‍ය වර්ග ඉක්මනින් තම්බා ගැනීම  – Making undrenched Grains soft quickly

කොළ වර්ග පහසුවෙන් වියළා ගැනීම  – Drying herbs

තෙල් රහිතව චිප්ස් වර්ග සාදාගැනීම – Making Chips Without oil

අඩු කාලයකින් කුකුලෙක් රෝස්ට් කරගැනීම  – Roasting Chickens

ධාන්‍ය වර්ග ඉක්මනින් බේක්කර ගැනීම  – Baking Nuts

පොප් කෝ(ර්)න් සාදාගැනීම  – Making pop corn

අධි ශිතකරණයෙන් ඉවතට ගත් මාංශ වර්ගවල අයිස් ඉක්මනින් යැවීම  – Defrosting Meats

චොකලට් වැනි දෑ ඩබල් බොයිල් නොකර ඉක්මනින් දියකර ගැනීම – Melting chocolate without double boiling.

 

තනූජා සූරියබණ්ඩාර