ලංකා සෝයි කිරි මාළු

CBL නිවසින් ඔබ වෙත හඳුන්වා දෙන නවතම නිෂ්පාදනයක් වන මාළු සෝයි කිරි මාළු සෝයා අතර අලුත්ම පෙරිලිකාරයා ලෙස දැන්  වෙළඳසැල්  වල මිලදී ගැනීමට ඇත .මෙය මේද රහිත ප්‍රෝටීන් බහුල සෝයා පිටි අනුසාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි .ස්වාභාවික රසයට සමාන තුනපහ මිශ්‍රණ පැකට්ටුවකින්ද සමන්විත මෙය කාර්යබහුල ගෘහණියන්ට මහත් අස්වැසිල්ලකි . ජාන වෙනස් කරන ලද ද්‍රව්‍ය කිසිවක් අඩංගු නොමැති මෙම නිෂ්පාදනය ලොකු කුඩා කාටත් ශරීරයට හිතකර නිෂ්පාදනයකි . මෙතෙක් වෙළඳපලෙහි බිහි වූ අන් සෝයා විශේෂයන් වලින් වෙනස්ම වූ රසයක් සහිත මෙම කිරි මාළු සෝයා නිෂ්පාදනය රස විඳ නොමැති නම් අදම රස බලන්න