කොකිස්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොකිස්

අලුවා

අවුරුදු කැවිලි මේසයට අලුවා

පැණි වළලු

අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු

කොණ්ඩ කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට කොණ්ඩ කැවුම්

නාරං කැවුම්

අවුරුදු කැවිලි මේසයට නාරං කැවුම්

Crescent පොටැටෝ කිව්ස් මිනි පීසා

පොඩ්ඩන්ගේ රස එකතුවට තවත් අලුත් රස වට්ටෝරුවක් මෙන්න..