කඩල පිටි මිශ්‍ර  vegetable tempura, තේ වේලාවට, අමුතන්ට සංග්‍රහ කරන්න නියමයි.. ලෙහෙසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්නත් පුලුව්න්..