ඉන්දියානු රස ප්‍රිය කරන ඔබට පහසුවෙන් ඉතා ඉක්මණින්ම සාදා ගැනීමට හැකි රසවත් වට්ටෝරුවක් තමයි අලෝ පරාටා .. ඔබත් අදම සාදා රස බලන්න ..