කේක් ප්‍රිය කරන ඔබ වෙනුවෙන් ළඟ ළඟම එන උත්සව සමයේ ඔබේ ගෙදරට පැමිණෙන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කිරීමට වෙනස්ම ආකාරයේ කේක් වට්ටෝරුවක් ..