විවිධ රසයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී යන මේ උත්සව සමයේ ඔබේ රසගුලාවට තවත් සුවිශේෂී රසයක් එක් කරන්නට අපිට හිතුණා.ඉතින් ගෙදරදීම බිරියානි එකක් හදා ගන්න ඔයාලටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් ..නිර්මාංශ ඔබට නම් අනර්ඝයි..