ඔබේ කෑම මේසයටත් එක් කරගන්න මේ රසවත් අතුරුපස..නත්තලට නිවසට පැමිණෙන අමුත්තන්ට පිළිගන්වන්නට හරිම අපූරුයි.. වැඩි මහන්සියක් නැතුවම අඩු වියදමකින් හදාගන්නත් පුළුවන්..