අතුරුපස අතරින් කප් පුඩින් වලට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් ..ඉතින් කෝපි රසත් කැටි කරගත්ත මේ කප් පුඩින් එක ඔබේ නිවැසියන්ටත් රස බැලීමට අවස්ථාවක් තියෙනවා . වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ ..හරිම රසවත් ..