ඔබේ කෑම මේසයටත් එක් කරගන්න මේ රසවත් ගුණවත් වර්ණවත් සලාදය ..