ගෙදරට එන අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න හදල බලමුද මේ අපූරු කුරක්කන් පෑන් කේක්…. රස කොහොමද කියලා අපිට කියල එවන්න අමතක කරන්න එපා…