කුරක්කන් කෑමට ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ හරිම අල්ප ප්‍රමාණයක්. ඒත් කුරක්කන් කෙතරම් නම් රසවත්ද  කියලා නිසැකවම වැටහේවි මේ කුරක්කන් පුඩිම රස බැලුවොත්..හදලාම බලන්නකෝ ..