නත්තල් කෑම මේසය සරසා ගැනීමට මේ රසවත් සහ වර්ණවත් අන්නාසි බාස්කට් එක එක් කරගන්න