කාර්යබහුල ඔබට නිවසේදීම ඉතාමත් පහසුවෙන් කෙටි වෙලාවකින් සාදා ගැනීමට හැකි රසවත් වට්ටෝරුවක් තමයි මේ .. හදලම බලන්නකෝ රස ..