ලොකු කුඩා කොයි කවුරුත් කැමතියි ටේස්ට් වලට.  අපි අද ඔබ වෙත ගෙනාවේ තේ මේසයට හරියන නියම ටේස්ට් එකක්. හදලම බලන්නකෝ.