පෝෂණීය කොළ කැඳ වීදුරුවට තවත් පෝෂණය එක් කරගන්න සමපෝෂ දාල හදන්න.