අම්මලගෙ ආදරේ සමඟින් පොඩ්ඩන්ට ආසම හිතෙන විදියට ඔම්ලට් සමපෝෂ එක්කරලා හදමුද?