එකම විදියට කන කෑම පොඩි වෙනසක් එක්ක කන්න කවුද අකමැති. ඒ නිසා හැමදාම එකම විදියට හදන සමපෝෂ පොඩි වෙනසක් එක්ක හදල කාල බලන්න. හැමදාම හදන්න හිතේවි.