නත්තල් සමයේ මස් මාංශ වලින් පිරී ඉතිරී යන ආහාර වට්ටෝරු රැසක් රස බැලීමට හැකිමුත් සී ෆුඩ් පමණක් එක් කර සාදා ගැනීමට හැකි මෙම වට්ටෝරුව මස් වර්ග අනුභව නොකරන අයට මෙන්ම උත්සව සමයේ සාදා ගැනීමට හැකි අපූරු වට්ටෝරුවකි .