කටට සැරට කන්න කැමති ඔබට Sera real coconut milk වලින් කුකුල් මස් කරියක් හදමු.