කොත්තු කිව්ව ගමන්ම අපිට මතක් වෙන්නේ කොත්තු බාස්ගේ කොත්තු ගහන සද්දෙනේ ..ඔන්න CBL පවුලට එකතු වුණු මේ අලුත් සාමාජිකයා නිසා ඔයාලට සද්දේ නැතුව ගෙදරදීම කොත්තුවක් හදලා රසවිදින්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා ..ඔයාලත් හදලම බලන්නකෝ ..