කිරි රසය තව තවත් වැඩි කළ Sera real coconut milk සමඟ කිරිබත්​