ඔබේ ගෙදරට එන හිත මිතුරන්ට ඕනෑම කෑම වේලකට සුදුසු මිශ්‍ර එළවඵ කරියක රස බලමු.