ලොක්කන්ටත් පොඩ්ඩන්ටත් ආස හිතෙන රසම රස වටලප්පම්…  Sera real coconut milk සමඟ අපිත් හදල බලමුද?