රස කර කර කන්න සෝයා මිශ්‍ර නූඩ්ල්ස් එකක් ගෙදරදීම සාදා ගන්න..හරිම පහසුයි..වැඩි වියදමකුත් නැහැ ..රසයේ අඩුවකුත් නැහැ…