ඔබත් නිර්මාංශකද ? එසේනම් මෙන්න ඔබට විශේෂ අවස්ථාවකදී පිළියෙළ කළ හැකි රසවත් නිර්මාංශ වට්ටෝරුවක් ..රසයෙන් ගුණයෙන් නොඅඩු මේ බත් එක ඔබත් නිවසේදීම සාදා රස විඳින්න .