නොයෙකුත් රස හඹා යමින් සිටින ඔබ සැම වෙනුවෙන්ම රසවත් නිර්මාංශ වට්ටෝරුවක්. පහසුවෙන් සාදා ගැනීමටත් හැකියාව තියෙනවා . ඒ වගේම රසයෙනුත් ඉහලයි .