තේ මේසයට උළුඳු වඩේ ගෙදරදීම හදාගන්න..උණු උණුවෙම රස විඳින්න