සෙතුම් චයිනාමෝස් පුඩිම

සෙතුම් නිෂ්පාදන අතර තිබුණු චයිනා මෝස් නිෂ්පාදනයත් සමඟ පුඩින් කලාව තුළ රසවත් වෙනසක් කරන්න මෙන්න අපූරු වට්ටෝරුවක්. හදල බලන්නකො

Almond Tart

ම්ම්… රසම රස Almond Tart… බලන්න කොච්චර ලෙහෙසියෙන් ගෙදරදීම හදන්න පුලුවන්ද කියලා… ඒ වගෙද රස.